İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacağını duyurdu.

itfaiye eri alımı

İtfaiye Eri Alımında Aranan Genel Şartlar Nelerdir?

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak.

 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

 7. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

 İtfaiye Eri Alımında Aranan Özel Şartlar Nelerdir? 

 1. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

 2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

 3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (2.7.1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

 4. Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

 5. Sınav açılan kadrolardan öğrenim durumu itibariyle ortaöğretim ve önlisans seviyesinde başvuru yapan adayların, 18.7.1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 75 inci maddesinde belirtilen (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olması,

 6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir? 

 1. Sınava girmek isteyen adaylar, 11.6.2018 - 25.6.2018 tarihleri arasında http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

 2. Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

 3. Mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

 4. 2016 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)

 5. Sürücü belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

 6. Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)

 

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi Nedir?

 Adaylar 11.6.2018 – 25.6.2018 tarihleri arasında, http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine 19.6.2018 – 25.6.2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Yapılan duyuruda posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacağı belirtildi.